Lekcie

Súkromné lekcie

Dni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Angličtina/ Nemčina/ Španielčina/ Francúzština/ Taliančina

 

POPIS KURZU

Pri individuálnej výučbe Vám poskytneme kurz „na mieru“. Vy stanovujete svoje potreby čo do obsahovej stránky hodiny, požadovanú dĺžku hodiny i termín výučby. Lektor pripravuje hodiny priebežne, prispôsobuje sa Vašim potrebám, schopnostiam, radí v pochybnostiach, motivuje k čo najlepšiemu a najrýchlejšiemu progresu.

 

Individuálna výučba je určená najmä dospelým, no je vhodnou alternatívou aj pre mládež a deti so špecifickými potrebami (napr. v situácii, keď potrebujú dosiahnuť určitú úroveň jazyka v škole, z dôvodu vycestovania, doučiť sa len určitú tému, pripraviť sa na skúšky a pod.)

 

Pri deťoch do 10 rokov je vhodnejšia a motivujúcejšia skupinová výučba.Dni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Kurzy prostredníctvom komunikačného programu Skype sú prispôsobené Vašim individuálnym potrebám a požiadavkám. Je na Vás, koľko hodín si vyberiete a ako často budete študovať.


Obsahová náplň kurzov záleží od Vás. Individuálny prístup a flexibilita Vám umožňujú maximálnu možnosť výberu. Môžete sa zamerať na bežné jazykové znalosti každodennej komunikácie, venovať sa obchodnej slovnej zásobe a práci s učebnicou alebo uprednostníte len konverzáciu. Všetko záleží od Vás, lekcie vám pripravíme na mieru.Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 30 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

deti 0-6r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 7


Popis a špecifikácia:

Názov: Andantinko Baby
Vek: 2 – 3 roky
Skupina: 3 – 7 detí v skupinke
Termín: na základe dohody medzi rodičmi a Andantinom
Intenzita: 2 x týždenne 30 minút

 

Kurz angličtiny určený najmladším detičkám. Vyučovanie prebieha hravou formou a dôraz sa kladie na výučbu pomocou anglických detských piesní. Cieľom kurzu je vytvárať u detí pozitívny vzťah k učeniu sa cudzej reči a vytvoriť predpoklad ďalšieho hladkého napredovania v osvojovaní si základov angličtiny.

Raný vek je pre detičky prirodzeným obdobím osvojovania si reči, preto sa cudzí jazyk v tomto období učia najľahšie. Súčasne je to ideálne obdobie pre prirodzené osvojenie si správnej anglickej výslovnosti.

Problémom dokonca nie je ani keď dieťatko ešte nerozpráva – aj v tomto prípade sme zaznamenali prekvapivé výsledky v osvojovaní si cudzej reči, resp. v porozumení cudzej reči.

Pri výučbe sú prítomní rodičia detí, ktorí sa týmto spôsobom naučia, ako s deťmi pracovať, ako im pomôcť osvojovať si cudzí jazyk. Rodičia dieťatka majú prístup k informáciám o prebranej látke (elektronická triedna kniha), aby si mohli s dieťatkom doma precvičovať, čo sa naučilo.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 30 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 7


Popis a špecifikácia:

Názov: Andantinko 1 – 2
Vek: 4 – 6 rokov
Skupina: 3-7 detí v skupinke (pri výučbe v škôlke podľa dohody s vedením MŠ)
Termín: na základe dohody medzi rodičmi a lektorom, resp. medzi JŠ a MŠ
Intenzita: 2 x týždenne 30 minút
Rozsah kurzu: 2 semestre (66 hodín v JŠ, 60 hodín v škôlke), možnosť pokračovať v ďalšom šk. roku.

 

Kurz angličtiny pre škôlkarov. Deti si pomocou hry a zábavy vytvárajú pozitívny vzťah k učeniu sa a k cudziemu jazyku. Pri učení sa budú výborne zabávať. Rodičia na vyučovaní nie sú prítomní, majú prístup k informáciám o programe a náplni hodiny, vrátane textov riekaniek/pesničiek, aby si deti mohli doma opakovať prebraté učivo. Deti dostávajú pravidelne domácu úlohu vo forme piesne, interaktívnej hry, videonahrávky, ktorú im rodičia púšťajú doma cez internet. Tak majú možnosť zopakovať i prehĺbiť si slovnú zásobu preberanú na hodine.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Názov: Kurz angličtiny pre deti 1. stupňa ZŠ
Vek: 7 – 10 rokov
Skupina: 3-6 detí v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny, hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky,  tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií,
spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia,  rozbor cudzojazyčných filmov.

 

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom. Každou učebnicou pripravujeme deti na jednotlivé medzinárodne uznávané certifikáty (YLE, KET, PET), čím je možné kedykoľvek potvrdiť vedomosti detí získané v našich kurzoch od úrovne A2 po B1 Európskeho referenčného rámca.

 

Tento kurz angličtiny určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl.  Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej, pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Vyučovanie je spestrené hrami, tvorivými aktivitami, pesničkami, súťažami – je dôležité, aby deti učenie sa jazyka nebrali ako povinnosť, ale ako zábavu, aby na hodiny chodili radi. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých detí.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Názov: Kurz angličtiny pre deti a mládež 2. stupňa ZŠ
Vek: Mládež 11 – 18 rokov
Skupina: 3 až 5 študentov v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny, hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky, tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií, spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia, rozbor cudzojazyčných filmov, príprava na skúšku FCE, príprava na maturitu…

 

Kurz angličtiny určený pre žiakov 2. stupňa základnej školy a pre stredoškolákov.  Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej,   pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

 

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

 

Posledná fáza kurzu je zameraná na úspešné zvládnutie skúšky a získanie certifikátu FCE, ako aj na zvládnutie maturitnej skúšky a prijímacích pohovorov na VŠ.

 

Môže zahŕňať aj prípravu na vstup do zamestnania – príprava žiadosti, životopisu, príprava na prijímací pohovor, základná korešpondencia.

 

V kurze pomáhame študentom rovnomerne rozvíjať schopnosť porozumieť, písať, rozprávať. Zvládnu slovnú zásobu, výslovnosť, gramatiku jazyka, budú schopní bez problémov komunikovať v cudzom jazyku.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Názov: Angličtina pre dospelých
Skupina: 3- 5 študentov
Termín výučby: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Náplň kurzu:

zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti

konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov)

jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov

príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie)

spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia

rozbor cudzojazyčných filmov

základná korešpondencia (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník)

Telefonovanie

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresu

Učebnica: Inside Out

 

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Vek: 6 – 10 rokov
Skupina: 3 – 6 detí v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň


Náplň kurzu:

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny,

hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky,

tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií,

spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia

rozbor cudzojazyčných filmov

Tento kurz je určený pre žiakov základnej školy a pre prvé ročníky osemročných gymnázií. Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej, pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Vyučovanie je spestrené hrami, tvorivými aktivitami, pesničkami, súťažami – je dôležité, aby deti učenie sa jazyka nebrali ako povinnosť, ale ako zábavu, aby na hodiny chodili radi. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých detí.

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

Učebnica: Wir, Deutsch eins, zweiDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Vek: 11 – 18 rokov
Skupina: 3 až 5 študentov v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Náplň kurzu:

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny,

hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky,

tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií,

spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia

rozbor cudzojazyčných filmov

príprava na skúšku DaF

príprava na maturitu

 

Kurz nemčiny určený pre žiakov 2. stupňa základnej školy a pre stredoškolákov.  Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej,   pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

 

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

 

Posledná fáza kurzu je zameraná na úspešné zvládnutie skúšky a získanie certifikátu DaF, ako aj na zvládnutie maturitnej skúšky a prijímacích pohovorov na VŠ. Môže zahŕňať aj prípravu na vstup do zamestnania – príprava žiadosti, životopisu, príprava na prijímací pohovor, základná korešpondencia.V kurze pomáhame študentom rovnomerne rozvíjať schopnosť porozumieť, písať, rozprávať. Zvládnu slovnú zásobu, výslovnosť, gramatiku jazyka, budú schopní bez problémov komunikovať v cudzom jazyku.

 

Učebnica: Deutsch eins, zweiDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Názov: Nemčina pre dospelých
Skupina: 3 - 5 študentov
Termín výučby: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň


Náplň kurzu:

Zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov).

Jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie).

Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia rozbor cudzojazyčných filmov.

Základná korešpondencia (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník).

Telefonovanie.

 

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.

 

Učebnica:  Themen.
Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresuDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Vek: 8 – 11 rokov
Skupina: 3 – 6 detí v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Náplň kurzu:

Výučba – základná gramatika i konverzačné hodiny

Hry a súťaže zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.

Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií

 

Kurz určený pre mladšie deti. Cieľom kurzu je zvládnutie základnej komunikácie v cudzom jazyku, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať v základných situáciách. Vyučovanie je spestrené hrami, tvorivými aktivitami, pesničkami, súťažami – je dôležité, aby deti učenie sa jazyka nebrali ako povinnosť, ale ako zábavu, aby na hodiny chodili radi. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých detí.

 

Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Vek: 12 – 14 rokov
Skupina: 3 – 5 študentov v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Náplň kurzu:

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny.

Hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.

Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií.

Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia.

Rozbor cudzojazyčných filmov.

 

Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej,   pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

 

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

 

V kurze pomáhame  študentom rovnomerne rozvíjať schopnosť porozumieť, písať, rozprávať. Zvládnu základnú slovnú zásobu, výslovnosť, gramatiku jazyka, budú schopní bez problémov  komunikovať v cudzom jazyku v základných situáciách.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Názov: Taliančina pre dospelých
Skupina: 3 – 5 študentov
Termín výučby: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Náplň kurzu:

Zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov).

Jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie).

Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia rozbor cudzojazyčných filmov.

Základná korešpondencia, (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník)

Telefonovanie.

 

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.

Učebnica: Italština (Bahníková)
Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresuDátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Vek: od 12 do 18 rokov
Skupina: 3 až 5 študentov v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Náplň kurzu:

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny.

Hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.

Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií.

 

Cieľom kurzu je zvládnutie základov jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať v základných životných situáciách. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

 

Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Názov: Francúzština pre dospelých
Skupina: 3- 5 študentov
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.

 

Učebnica: Alter ego
Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresu

 

Náplň kurzu:

Zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti.

Konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov).

Jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov.

Príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie).

Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia, rozbor cudzojazyčných filmov.

Základná korešpondencia (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník).

Telefonovanie.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Vek: od 12 do 18 rokov
Skupina: 3 až 5 študentov v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Náplň kurzu:

Výučba – gramatika i konverzačné hodiny.

Hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.

Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií.

 

Cieľom kurzu je zvládnutie základov jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať v základných životných situáciách. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

 

Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Názov: Španielčina pre dospelých
Skupina: 3 - 5 študentov
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

 

Náplň kurzu:

Zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti.

Konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov).

Jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov.

Príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie).

Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia, rozbor cudzojazyčných filmov.

Základná korešpondencia (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník).

Telefonovanie.

 

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.

 

Učebnica: Espanol en Marcha
Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresu.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 3 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Po vzájomnej dohode môžu lektori chodiť vyučovať priamo k Vám – do sídla firmy. Pokojne však môžete prísť aj Vy k nám do našej školy. Niekedy stačí obetovať o desať minút viac a výsledok môže byť úplne iný. Počas cesty k nám si usporiadate myšlienky, „naladíte“ sa na kurz a mysľou sa odtrhnete od pracovných povinností čakajúcich na stole v kancelárii.

 

Výhody výučby na pracovisku:

Možnosť dohodnúť si prvú – ukážkovú hodinu

Kurz šitý na mieru, spracovanie študijných plánov na základe požiadaviek firmy

individuálna alebo skupinová výučba

vstupný test zdarma

monitoring progresu (čiastkové a záverečné testovanie) a dochádzky

možnosť dohodnúť si presun hodiny deň vopred

časová flexibilita a cenová prístupnosť

zahájenie štúdia kedykoľvek počas roku

možnosť prípravy na certifikát

 

Zabezpečujeme firemnú výučbu:

všeobecnej angličtiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, francúzštiny

slovenčiny pre cudzincov

obchodnej angličtiny (Business English)

obchodnej nemčiny (Wirtschaftsdeutsch).

 

Počet žiakov v skupine, intenzita výučby, identifikácia vašich očakávaní, rozvrh a ďalšie potrebné informácie sa upresnia na osobnom stretnutí medzi objednávateľom a jazykovou školou.

 

V prípade záujmu o firemnú výučbu jazykov nám pošlite vyplnenú prihlášku, následne Vás bude kontaktovať zástupca našej spoločnosti a na základe Vašich požiadaviek a predstáv potom vypracuje konkrétnu ponuku.